Co-Chairs
Hsin-Min Wang
Academia Sinica, Taipei
Brian Kan-Wing Mak
The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
Members
Lian-Hong Cai
Tsinghua University, Beijing
Berlin Chen
National Taiwan Normal University, Taipei
Chia-Ping Chen
National Sun Yat-sen University, Kaohsiung
Sin-Horng Chen
National Chiao Tung University, Hsinchu
Yan-Ming Cheng
Motorola Labs, Schaumburg, IL, USA
Jen-Tzung Chien
National Cheng Kung University, Tainan
P. C. Ching
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Wu Chou
Avaya Labs Research, USA
Li-Rong Dai
University of Science and Technology of China, Hefei
Jianwu Dang
JAIST, Japan
Li Deng
Microsoft Research, Redmond, USA
Qian-Jie Fu
House Ear Institute, USA
ZhongHua Fu
North Western Polytechnical University, Xi’an
Pascale Fung
Hong Kong Univ. of Science & Technology, Hong Kong
Yuqing Gao
IBM TJ Watson Research Center, Yorktown Heights, USA
Yifan Gong
Microsoft Corp., Redmond, USA
Yu Hu
University of Science and Technology of China, Hefei
Qiang Huo
Microsoft Research Asia, Beijing
Mei-Yuh Hwang
Microsoft Research, Redmond, USA
Hui Jiang
York University, Canada
Lori Lamel
LIMSI - CNRS, France
Chin-Hui Lee
Georgia Institute of Technology, USA
Lin-Shan Lee
National Taiwan University, Taipei
Tan Lee
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Ai-Jun Li
Chinese Academy of Social Sciences, Beijing
Haizhou Li
Institute for Infocomm Research, Singapore
Yang Liu
University of Texas at Dallas, USA
Jia Liu
Tsinghua University, Beijing
Kim-Teng Lua
COLIPS, Singapore
Xiao-Qiang Luo
IBM TJ Watson Research Center, Yorktown Heights, USA
Bin Ma
Institute for Infocomm Research, Singapore
Man-Wai Mak
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Helen Meng
The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Satoshi Nakamura
National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Japan
Man-Hung Siu
BBN Technologies, USA
Frank Soong
Microsoft Research Asia, Beijing
Virach Sornlertlamvanich
Thai Computational Linguistics Laboratory (TCL), NICT, Thailand
Jianhua Tao
Chinese Academy of Sciences, Beijing
Haifeng Wang
Toshiba ( China ) Research and Development Center , Beijing
Hsiao-Chuan Wang
National Tsinghua University, Hsinchu
Jhing-Fa Wang
National Cheng Kung University, Tainan
Ye-Yi Wang
Microsoft Research, Redmond, USA
Chung-Hsien Wu
National Cheng Kung Univ., Tainan
Jim Wu
Nuance Communication, USA
Ji Wu
Tsinghua University, Beijing
Zhiyong Wu
Tsinghua Graduate School of Shenzhen, Shenzhen
Lei Xie
North Western Polytechnical University, Xi’an
Bo Xu
Chinese Academy of Sciences, Beijing
Yonghong Yan
Chinese Academy of Sciences, Beijing
Jian Yang
Yunnan University, Kunming
Dong Yu
Microsoft Research, Redmond, USA
Eric Yun-yang Zee
City University of Hong Kong, Hong Kong
Yunxin Zhao
University of Missouri – Columbia, USA
Fang Zheng
Tsinghua University, Beijing
 
ISCSLP 2010 SECRETARIAT
TEL:+886 6 2096455
FAX:+8866 2381422